Templeton Emerging Markets Bond Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente, inclusief niet-hoogwaardige (non-investment grade) effecten, en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen of bedrijven gevestigd in ontwikkelings- of groeilanden.

PORTFOLIOMANAGERS

Michael Hasenstab

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 22
 • Jarenlange ervaring: 26

Calvin Ho

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 15
 • Jarenlange ervaring: 16

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van eender welke kwaliteit, uitgegeven door entiteiten gevestigd in ontwikkelende en opkomende markten. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten, marktfactoren of schommelingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.
  Risico van de Chinese markt: Naast de typische risico's in verband met opkomende markten, zijn beleggingen in China onderhevig aan economische, politieke, fiscale en operationele risico's die specifiek zijn voor de Chinese markt. Zie ook het prospectus voor China QFII-risico, risico in verband met het Chinese Bond Connect, en het risico van de verbinding van aandelen tussen Sjanghai en Hongkong en van de verbinding van Aandelen tussen Shenzhen en Hongkong.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.