Franklin Euro High Yield Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is het verwerven van hoge lopende inkomsten door ofwel direct, of via het gebruik van financiële derivaten hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende schuldeffecten van Europese en niet-Europese emittenten. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in vastrentende schuldeffecten met een niet-hoogwaardige (non-investment-grade) rating of zonder rating, maar van vergelijkbare kwaliteit, in euro of afgedekt naar de euro, indien ze niet in euro zijn.

PORTFOLIOMANAGERS

Patricia O'Connor

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 23
 • Jarenlange ervaring: 25

Piero del Monte

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 13
 • Jarenlange ervaring: 22

Rod MacPhee

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 7
 • Jarenlange ervaring: 14

Emmanuel Teissier

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 12
 • Jarenlange ervaring: 18

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van lagere kwaliteit, uitgedrukt in euro. Dergelijke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of schommelingen op de obligatiemarkt in het algemeen. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.