Franklin High Yield Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het belangrijkste beleggingsdoel van het compartiment is het verwerven van hoge lopende inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in vastrentende schuldeffecten van emittenten uit de VS of andere landen, ofwel direct of via het gebruik van financiële derivaten.

PORTFOLIOMANAGERS

Glenn Voyles

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 27
 • Jarenlange ervaring: 28

Patricia O'Connor

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 23
 • Jarenlange ervaring: 25

Bryant Dieffenbacher

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 10
 • Jarenlange ervaring: 14

S. James McGiveran III

 • Florida, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 14

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van iedere kwaliteit, hoofdzakelijk uitgegeven door vennootschappen gevestigd in de VS. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of schommelingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds kunnen schommelen.
 • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.