Franklin Euro Government Bond Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment is een zo hoog mogelijk totaalrendement op de belegging te genereren met een combinatie van rente en kapitaalgroei, maar met conservatief beleggingsbeheer door hoofdzakelijk te beleggen in hoogwaardige (investment-grade) schuldverplichtingen, uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen en supranationale rechtspersonen in de hele Europese Monetaire Unie ('EMU').

PORTFOLIOMANAGERS

David Zahn

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 27

Rod MacPhee

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 7
 • Jarenlange ervaring: 14

John Beck

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 30
 • Jarenlange ervaring: 34

Sonal Desai

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 11
 • Jarenlange ervaring: 27

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van betere kwaliteit, uitgegeven door overheden of overheidsinstanties van landen die behoren tot de EMU. Zulke effecten zijn in het verleden vrij stabiel geweest en hebben voordeel gehaald uit een minimale blootstelling aan rentevoeten of schommelingen in de obligatiemarkt in het algemeen. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.
 • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.