Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het compartiment streeft ernaar om door middel van een combinatie van de huidige inkomsten en kapitaalgroei een totaal rendement te bieden door te beleggen in een brede selectie van wereldwijde schuldeffecten in verschillende landen, sectoren, kwaliteiten, looptijden of duraties, zonder zich aan een benchmark index te binden. Het compartiment heeft tot doel om over een volledige marktcyclus een aantrekkelijk naar risico gewogen totaal rendement te bieden met behulp van een tactische aanpak voor het beheer van volatiliteit, ongeacht het klimaat op de markt.

PORTFOLIOMANAGERS

David Yuen

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 25
 • Jarenlange ervaring: 33

Tina Chou

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 16
 • Jarenlange ervaring: 18

William Chong

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 12
 • Jarenlange ervaring: 12

Sonal Desai

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 11
 • Jarenlange ervaring: 27

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds streeft ernaar om een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement te genereren over een volledige marktcyclus door zijn beleggingen te spreiden over een brede waaier van schuldeffecten en schuldbewijzen met gelijk welke looptijd of kredietrating van bedrijven en/of overheden over de hele wereld, met de mogelijkheid om actief gebruik te maken van financiële derivaten. Zulke effecten en beleggingsinstrumenten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen door factoren zoals plotse wijzigingen van de rentevoeten, veranderingen in de financiële vooruitzichten of vermeende kredietwaardigheid van emittenten van effecten, of schommelingen op de valutamarkten. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Tegenpartijrisico: het risico dat financiële instellingen of spelers (wanneer zij fungeren als tegenpartij voor financiële contracten) in gebreke blijven om hun verplichtingen na te komen, of het nu te wijten is aan insolvabiliteit, faillissement of andere oorzaken.
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.
  Securitisatierisico: beleggingen in effecten die rendement genereren uit verschillende onderliggende groepen activa, zoals hypotheken, leningen of andere activa, kunnen een groter risico op verlies inhouden als gevolg van mogelijke wanbetaling op sommige onderliggende activa.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.