Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment bestaat uit het handhaven van een hoge mate van kapitaalbehoud en liquiditeit en tegelijkertijd het optimaliseren van de totale rendementen en opbrengsten.

PORTFOLIOMANAGERS

Sonal Desai

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 11
 • Jarenlange ervaring: 27

David Zahn

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 27

Rod MacPhee

 • Londen, Verenigd Koninkrijk
 • Jaren bij Franklin Templeton: 7
 • Jarenlange ervaring: 14

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt in schuldeffecten op relatief korte termijn die voornamelijk in euro zijn uitgedrukt, maar kan maximaal 10% beleggen in emittenten die niet in euro zijn uitgedrukt. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan koersschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of bewegingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate kunnen schommelen.
 • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.