Franklin GCC Bond Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het compartiment is maximaal totaalrendement op beleggingen te genereren, bestaande uit een combinatie van rente, kapitaalgroei en wisselkoerswinst, mits dit in lijn ligt met conservatief beleggingsbeheer door hoofdzakelijk in obligaties met vaste of variabele rente te beleggen en in obligaties die door overheden, aan de overheid verwante instellingen, of bedrijven die zich bevinden in lidstaten van de Raad voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten (GCC), zijn geëmitteerd.

PORTFOLIOMANAGERS

Mohieddine (Dino) Kronfol

 • Jaren bij Franklin Templeton: 14
 • Jarenlange ervaring: 25

Sharif Eid

 • Jaren bij Franklin Templeton: 12
 • Jarenlange ervaring: 14

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten uitgegeven door alle soorten entiteiten gevestigd in lidstaten van de GCC (Gulf Cooperation Council). Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan koersschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten of bewegingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.
 • Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Buitenlandsevalutarisico: het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.