Franklin Strategic Income Fund

Samenvatting fondsdoelstelling

Het primaire beleggingsdoel van het compartiment is het verwerven van hoge lopende inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in schuldeffecten overal ter wereld, ook in opkomende markten. Als tweede beleggingsdoel streeft het compartiment naar kapitaalgroei over de lange termijn.

PORTFOLIOMANAGERS

Sonal Desai

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 11
 • Jarenlange ervaring: 27

Patricia O'Connor

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 23
 • Jarenlange ervaring: 25

William Chong

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 12
 • Jarenlange ervaring: 12

David Yuen

 • Californië, Verenigde Staten
 • Jaren bij Franklin Templeton: 25
 • Jarenlange ervaring: 33

Risico classificatie

Wat zijn de voornaamste risico's?

De waarde van aandelen in het Fonds en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug. De prestatie kan mogelijk ook worden beïnvloed door valutaschommelingen. Valutaschommelingen kunnen de waarde van buitenlandse beleggingen beïnvloeden.

 • Het Fonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van iedere kwaliteit, van emittenten uit zowel ontwikkelde als opkomende markten. Zulke effecten zijn in het verleden onderhevig geweest aan prijsschommelingen, meestal ten gevolge van rentevoeten, wisselkoersen of schommelingen op de obligatiemarkt. Dit heeft als resultaat dat de prestaties van het Fonds matig kunnen schommelen.
 • Andere wezenlijke risico's omvatten:
  Kredietrisico: het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt.
  Risico van derivaten: het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden.
  Risico van opkomende markten: het risico dat gepaard gaat met het beleggen in landen die een minder ontwikkeld politiek, economisch, juridisch en regelgevend stelsel hebben, en die mogelijk worden beïnvloed door politieke/economische instabiliteit, een gebrek aan liquiditeit of transparantie, of veiligheidsproblemen.
  Liquiditeitsrisico: het risico dat ontstaat wanneer een activum niet tijdig kan worden verkocht vanwege effectenspecifieke factoren of ongunstige marktomstandigheden, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van het Fonds om aan aflossingsverzoeken te voldoen, vooral als ze toenemen.
  Securitisatierisico: beleggingen in effecten die rendement genereren uit verschillende onderliggende groepen activa, zoals hypotheken, leningen of andere activa, kunnen een groter risico op verlies inhouden als gevolg van mogelijke wanbetaling op sommige onderliggende activa.

Voor een volledige bespreking van alle risico's die van toepassing zijn op dit Fonds, raadpleegt u best het onderdeel 'Risico-overwegingen' in de actuele prospectus van Franklin Templeton Investment Funds.